These shipping methods are available :

Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 34,00 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 23,20 €
Corriere SDA l.sv. : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 17,70 €
Corriere SDA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,30 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,30 €
Corriere Bartolini BRT ord.inf. 15€ : 15,20 €
Corriere Bartolini BRT ord.inf. 15€ : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,20 €
Corriere Bartolini BRT ord.inf. 15€ : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,20 €
Corriere SDA : 13,00 €
Corriere SDA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,00 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,00 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,30 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,20 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 23,20 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 34,00 €
gratis : 3,00 €
gratis : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
gratis : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
Corriere SDA l.sv : 13,50 €
Corriere SDA l.sv : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,50 €
Corriere SDA l.sv : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,50 €
Corriere SDA l.sv. : 13,50 €
Corriere SDA l.sv. : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,50 €
Corriere SDA l.sv. : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,50 €
Corriere SDA l.sv. : 13,50 €
Corriere SDA l.sv. : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,50 €
Corriere SDA l.sv. : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,50 €
Corriere SDA : 11,00 €
Corriere SDA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,00 €
Corriere SDA : 13,00 €
Corriere SDA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 13,00 €
gratis fino a 20Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 21,00 €
gratis : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
Corriere Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,50 €
Corriere Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 27,00 €
Corriere Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 14,90 €
Corriere Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 20,50 €
corriere appoggiato a SDA : 11,00 €
corriere appoggiato a SDA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,00 €
Spedizione economica lenta PosteItaliane o Nexive : 10,90 €
Spedizione economica lenta PosteItaliane o Nexive : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 10,90 €
gratis fino a 40Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 9,90 €
gratis fino a 20Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 9,00 €
gratis fino a 40Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,00 €
gratis fino a 40Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 54,00 €
gratis fino a 20Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,00 €
gratis Ristoratori-Bar : 3,00 €
gratis Ristoratori-Bar : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
gratis Ristoratori-Bar : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
gratis Rivenditori : 3,00 €
gratis Rivenditori : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
gratis Rivenditori : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
UPS Standard ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 19,50 €
UPS Standard ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 19,50 €
UPS EXPRESS saver : 27,50 €
UPS EXPRESS saver : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 27,50 €
UPS EXPRESS saver : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 27,50 €
Spedizione economica lenta PosteItaliane o Nexive : 9,90 €
Spedizione economica lenta PosteItaliane o Nexive : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 9,90 €
Spedizione economica lenta PosteItaliane o Nexive : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,90 €
Spedizione economica lenta PosteItaliane o Nexive : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,90 €
Corriere SDA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,20 €
gratis fino a 20Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 47,00 €
gratis fino a 40Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 21,00 €
gratis oltre 40Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 63,00 €
Corriere SDA l.Sar. : 12,80 €
Corriere SDA l.Sar. : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 12,80 €
Corriere SDA l.Sar. : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 12,80 €
Corriere SDA l.Sar. : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 17,70 €
Corriere SDA l.Sar. : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,50 €
Corriere SDA l.Sar. : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,50 €
UPS Standard ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 25,00 €
UPS Standard ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 25,00 €
UPS EXPRESS saver inf : 26,20 €
UPS EXPRESS saver inf : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 26,20 €
gratis fino a 40Kg+extrapeso : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 58,00 €
UPS Standard ASSICURATA : 15,50 €
UPS Standard ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 15,50 €
Corriere SDA - ordine inferiore a 15€ : 12,50 €
Corriere SDA - ordine inferiore a 15€ : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 12,50 €
Differenza per Bartolini BRT : 7,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 7,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 7,00 €
Differenza per Bartolini BRT : 16,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,00 €
gratis : 3,00 €
gratis : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
gratis : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 3,00 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : 17,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 17,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 17,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,00 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,00 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : 17,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 17,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 17,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 18,00 €
UPS Standard ASSICURATA : 16,40 €
UPS Standard ASSICURATA : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 16,40 €
differenza per UPS Standard : 31,50 €
differenza per UPS Standard : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 31,50 €
differenza per UPS Standard : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 31,50 €
Corriere Bartolini BRT ASSICURATA : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 18,00 €
Corriere SDA - ordine inferiore a 15€ : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 14,00 €
Corriere SDA - ordine inferiore a 15€ : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 14,00 €
Differenza per Bartolini BRT : 11,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,00 €
UPS Standard : 29,00 €
UPS Standard : For 2 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 29,00 €
UPS Standard : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 29,00 €
differenza per UPS Standard : 19,50 €
differenza per UPS Standard : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 19,50 €
Differenza per Bartolini BRT : 11,00 €
Differenza per Bartolini BRT : For 3 Olio monovarietale di Sargano di Fermo: Sargano_Fermo_l. 0,75s : 11,00 €
UPS EXPRESS saver : 22,50 €

Olio monovarietale di Sargano di Fermo

Bottiglia-monovarietale-Sargano
Bottiglia-monovarietale-SarganoBottiglia spedita con apposito box
Nessun voto
13,00 € cad.
olio extravergine d'oliva

Specifiche

In caso di spedizione gratuita, il trasporto di bottiglie prevede comunque un aggiunta di spese per imballo.
l. 0,75
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi solari
Italia - Massignano AP
Sì, BioAgriCert
-Energia 899 Kcal 3762 Kj
-Grassi 99.9 g di cui saturi 14.46 g
-Carboidrati 0 g di cui zuccheri 0 g
-Proteine 0 g
-Sale (sodio naturalmente presente) tr.

Olio extravergine di oliva biologico monovarietale di Sargano di Fermo

NON PRODOTTO nel 2018

Estratto a freddo 2017

100% italiano, 100% marchigiano

Olio extravergine di alta qualità ottenuto con olive della sola varietà "Sargano di Fermo".  Questa varietà di ulivi, tipica della provicia di Fermo e del litorale marchigiano,  è particolarmente apprezzata per dare un olio con un fruttato fresco e delicati livelli di amaro e piccante, pur ricco di sostanze fenoliche.

L'olio di Sargano di Fermo è ottenuto da olive con il giusto grado di maturazione in modo da ottenere il massimo delle particolari caratteristiche di questa varietà. Le olive, raccolte fra la metà e la fine del mese di ottobre, vengono molite entro le 12 ore. La raccolta precoce permette di ottenere l'alta qualità a discapito della produzione che invece è bassa, mentre la molitura, realizzata dopo pochissime ore dalla raccolta, permette di preservare gli aromi e le sostanze fenoliche.

L'olio prodotto nell'annata 2017 ha un buon fruttato di media intensità, verde, con sentori classici di mandorla verde. Al gusto rispecchia quanto evidenziato all'olfatto con lievi note di amaro e piccante.

Per lasciare un commento è necessario collegarsi come utente (login).